• English (English)

احداث آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی سازه و ژئوتکنیک

  • کارفرما : پزوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و ژئو تکنیک
  • مشاور : مهندسین مشاور راز آهنگ
  • نظارت : پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
  • شروع : 1391
  • پایان : 1398
  • درصد پیشرفت : 99%
  • محل اجرا : ایران - تهران
بیشتر بدانید
Powered by PARS DATA